Shopping Cart

Handgemaakt in Nederland

Gemaakt van gerecycled materiaal

Snel en persoonlijk contact

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities
1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
a. Liefs van Emma: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Liefs van Emma gevestigd aan Alde dyk 38 in Terwispel, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 91694558;
b. klant: de wederpartij die met Liefs van Emma een overeenkomst aangaat;
c. overeenkomst: de overeenkomst tussen Liefs van Emma en de klant wordt op de site geplaatst;
d. website: de website www.liefsvanemma.nl, die door Liefs van Emma wordt beheerd.

Artikel 2. Algemeen
2.1. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen Liefs van Emma en de klant van Liefs van Emma. De klant verklaart bij de bestelling akkoord te gaan met de algemene voorwaarden door middel van het plaatsen van een vink in het aangegeven vak.
2.2. De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Liefs van Emma, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
2.3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.4. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Liefs van Emma en de klant zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
2.5. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld of onduidelijk zijn, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes
3.1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven.
3.2. De Liefs van Emma opgegeven prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief eventuele verzendkosten.
3.3. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
3.4. Afbeeldingen, prijzen en verder door Liefs van Emma verstrekte gegevens zijn aan wijzigingen onderhevig en binden Liefs van Emma niet.
3.5. Liefs van Emma is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten in haar catalogi, mailings of op de website.
3.6. Het assortiment dat op de website wordt aangeboden kan worden gewijzigd.

Artikel 4. Afbeeldingen en producten
4.1. Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens, betreffende afmetingen, kleuren, etc. van de aangeboden producten opgenomen op de website, in folders of in andere publicaties, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.
4.2. Aangeboden producten kunnen vervaardigd zijn van natuurlijke materialen. Afbeeldingen van dergelijke producten dienen slechts ter indicatie beschouwd te worden, zodat kleur- en structuurverschillen toelaatbaar zijn.
4.3. Indien de klant het product zelf samenstelt, dan is de klant verantwoordelijk voor het uiteindelijke ontwerp van het product.
4.4. Een onderdeel van de producten is het hout. Dit is een natuurlijk product en kan krom trekken Liefs van Emma kan hier niet aansprakelijk voor gesteld worden.

Artikel 5. Totstandkoming van de overeenkomst
5.1. De overeenkomst komt tot stand nadat de klant de gehele bestelprocedure via de website heeft doorlopen of op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod van Liefs van Emma en akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden.5.2. Nadat de overeenkomst via d website tot stand is gekomen, stuur Liefs van Emma de klant via de e-mail een orderbevestiging Liefs van Emma de bestelling heeft ontvangen.
5.3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Liefs van Emma passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt zij voor een veilige web en betaalomgeving.

Artikel 6. Levering
6.1. Levering vindt plaats nadat betaling van de bestelling heeft plaatsgevonden.
6.2. Liefs van Emma zal alle producten naar de klant laten opsturen.
6.3. De door Liefs van Emma opgegeven levertijden zijn niet als fatale termijn te beschouwen.
6.4. In het geval dat een door Liefs van Emma met de klant overeengekomen leveringstermijn wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij ten gevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.
6.5. De hoogte van de verzendkosten wordt apart, voorafgaand aan het moment van bestellen, aan de klant kenbaar gemaakt.
6.6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 7. Herroepingsrecht
7.1. De klant heeft het recht in een periode van 14 dagen tot aanmelding retour en daarna nogmaals 14 dagen om retour te sturen na ontvangst van het product, de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden en het geleverde product te retourneren, mits ongebruikt, onveranderd en voorzien van zijn originele labels, verpakkingen, etc. Liefs van Emma zal bij een dergelijke ontbinding binnen 14 dagen na ontvangst van het product reeds betaalde gelden restitueren. Bij de aflevering van het bestelde product wordt de klant schriftelijk gewezen op de vereisten voor gebruikmaking van het ontbindingsrecht.
7.2. Indien de klant de overeenkomst overeenkomstig lid 1 van dit artikel ontbindt, zijn de verzendkosten in verband met het retourneren van het product voor rekening van de klant. Deze kosten gelden zowel voor het afleveren aan de klant en het retour sturen naar Liefs van Emma.
7.3. Lid 1 van dit artikel is niet van toepassing indien het geleverde product naar de specificaties van de klant is vervaardigd

Artikel 8. Klachten en Garantie
8.1. Liefs van Emma beschikt over een klachtenprocedure zoals in dit artikel is opgenomen.
8.2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, na ontvangst van het product door de consument.
8.3. Liefs van Emma ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Liefs van Emma binnen een termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
8.4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
8.5. Een klacht schort de verplichtingen van Liefs van Emma niet op, tenzij Liefs van Emma schriftelijk anders aangeeft.
8.6. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Liefs van Emma, zal Liefs van Emma naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.
8.7. Op elk product dat wij aan u leveren, is een garantie van toepassing. Hoe lang deze garantie duurt, is geheel afhankelijk van het product. Op de meeste producten is een garantie van twee jaar van toepassing.
8.8. Wanneer het product binnen de garantieperiode kapot gaat, zullen wij het volledige aankoopbedrag aan u vergoeden. Dat geldt echter niet wanneer er sprake is van opzet of bewuste beschadiging. Zonder een aankoopbewijs kan niet terugbetaald worden.
8.9 Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

Artikel 9. Betaling
9.1. De klant kan het via de website bestelde product betalen middels iDEAL, Paypal of bankoverschrijving.
9.2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
9.3. U bent als klant verplicht uw betalingsverplichting aan Liefs van Emma na te komen. Indien u niet binnen de gestelde termijn betaalt, ontvangt u van ons een herinnering. Heeft u na 14 dagen nog steeds niet betaald, dan worden er kosten in rekening gebracht. Mocht u na verschillende aanmaningen de verschuldigde vordering nog steeds niet voldaan hebben, dan zullen wij de incasso uit handen geven aan een incassobureau.
9.4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 10. Aansprakelijkheid
10.1. Liefs van Emma kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven.
10.2. De kleuren die te zien zijn op het beeldscherm van de klant kunnen afwijken van de kleuren die het product werkelijk heeft Liefs van Emma is niet aansprakelijk voor dergelijke kleurafwijkingen.
10.3 Liefs van Emma is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, Liefs van Emma is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
10.4. Liefs van Emma is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen met het product of schade aan het product, door bijvoorbeeld verkeerd of ondeskundig gebruik of de door Liefs van Emma verstrekte instructies bij de productomschrijving op de website of gebruik in strijd met de eventuele gebruiksaanwijzing.
10.5. Liefs van Emma is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
10.6. Indien Liefs van Emma aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Liefs van Emma beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Liefs van Emma gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Liefs van Emma beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Artikel 11. Overmacht
11.1. In geval van overmacht Liefs van Emma niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de klant ontstane schade, behoudens en voor zover Liefs van Emma als gevolg van de overmachtsituatie een voordeel heeft gehad dat zij bij correcte nakoming niet zou hebben gehad.

Artikel 12. Intellectuele eigendomsrechten
12.1. De klant dient alle intellectuele eigendomsrechten welke rusten op de door Liefs van Emma geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
12.2. Zonder voorafgaande schriftelijke of elektronische toestemming van Liefs van Emma mag de klant geen informatie, teksten, logo’s, merken, handelsnamen en afbeeldingen die hij via de website heeft verkregen, kopiëren, doorsturen, verspreiden, reproduceren of publiceren.

Artikel 13. Geheimhouding
13.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.

Artikel 14. B2B Verkoop
14.1 Als inkoper/ retailer bij Liefs van Emma krijgt u een kortingscode die uitsluitend voor en door uw bedrijf gebruikt mag worden.
14.2 Een B2B klant dient de prijzen te voeren zoals aangegeven door Liefs van Emma en mogen uitsluitend kortingen geven in de daarvoor aangegeven periodes, dan wel in overleg met Liefs van Emma.
14.3 De verkoop van onze producten mag alleen via uw eigen platform, lees webshop of winkel/showroom. Het is niet toegestaan deze via derden platformen te verkopen.
14.4 Door in te kopen bij Liefs van Emma verklaart u akkoord te gaan met onze voorwaarden.

Handgemaakt in Nederland

De meeste van onze producten zijn handgemaakt in Nederland

Gemaakt van gerecycled materiaal

Wij proberen zoveel mogelijk gebruik te maken van gerecycled materiaal, erg duurzaam dus

Snel en persoonlijk contact

Je bent bij ons geen nummer, wij houden van snel en persoonlijk contact

De waardering van liefsvanemma.nl bij WebwinkelKeur Reviews is 9.9/10 gebaseerd op 463 reviews.
WhatsApp chat